Klíč k samostatnosti

Ucelený program nezávislého života pro osoby se zdravotním postižením.

Anotace

Liga vozíčkářů poskytuje služby lidem s postižením už 30 let. Pracovníci Ligy pečují, radí, učí a podporují klienty s postižením při řešení nepříznivých situací nejrůznějšího charakteru, vážnosti a rozsahu. Daří se nám být úspěšní při řešení dílčích problémů našich klientů.

Naším cílem do budoucna je vytvářet koordinovanou snahu všech služeb a činností Ligy pro dosažení stavu nejvyšší možné míry soběstačnosti klienta.

Tedy situace, kdy klient postupně nabyl veškeré kompetence pro řešení většiny běžných problémů a nadále služby naší organizace, vyjma služeb péče, nepotřebuje nebo potřebuje jen minimálně.

Pilíře

Klíč k samostatnosti stojí na pěti pilířích, které se nekryjí s náplní jednotlivých služeb vzniklých podle zákona o sociálních službách, ale tvoří logické oblasti, které klienti ve svém každodenním životě řeší.

A) Zajištění základních životních potřeb a optimální kompenzace zdravotního postižení.

Zajišťujeme prostřednictvím veškerých stávajících aktivit organizace. Při prvním kontaktu s klientem probíhá základní orientace v situaci, potřebách a požadavcích klienta. Následně pracovnice Prvokontaktu sestavuje startovní sociální tým složený většinou z pracovníků více služeb (Poradenství, Sociální rehabilitace, osobní asistence) tak, aby mohli situaci dynamicky řešit bez zdlouhavého sdílení informací a ve spontánním souladu. Následuje sociální šetření, které zjišťuje míru znevýhodněné situace klienta, jeho sociální stabilitu, skryté zakázky atd. Veškeré informace jsou sociálními pracovníky sdílené v rámci speciálního počítačového programu e-way. A dále jsou verbálně projednávány spontánně, popřípadě na poradách služeb nebo na poradách seniorů služeb. Sociální pracovníci mají často rozdělený svůj úvazek mezi více služeb (sdílený úvazek). Tím překonávají „syndrom zavřené kanceláře“ a volně sdílejí informace a bezproblémově se stávají součástí různých sociálních týmů řešících klientský problém. Dokonale se vyznají v agendě více služeb, vědí přesně s čím se kam obracet a lehce sdílejí informace uložené v počítačovém programu. Klient pracuje také s naším asistentem soběstačnosti, a to zejména v oblasti výběru kompenzačních pomůcek, překonávání architektonických bariér a mobility. Klienti mohou využít služeb naší Půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, a také v budoucnosti Venkovního polygonu, tedy dráhy s nejrůznějšími povrchy, kde mohou testovat své svaly, ale zejména svoje kompenzační pomůcky pro běžnou mobilitu. Trénink svalů i pohyblivosti kloubů ale patří zejména do naší Telocvičny, která je určena pro cvičení rozvíjející schopnost sebeobsluhy, zejména při přesunech.

B) Bydlení (snažíme se, aby klient mohl dosáhnout maximální možné nezávislosti v bydlení)

Zajištění bydlení člověka se zdravotním postižením mimo instituci je samo o sobě poměrně složitou záležitostí a dosažení samostatnosti je další komplikací. Sdružují se zde problémy sociální, psychologické, finanční, společenské, a také problémy související s druhem a mírou zdravotního postižení. Proto, napříč službami budujeme tzv. metodickou řadu bydlení, která začíná nácviky a poradenstvím v rámci stávajících služeb, pokračuje specifickými činnostmi v Tréninkovém bytě, který právě budujeme. Ten nabídne možnost nácviku činností nezbytných pro samostatné bydlení, ale také technologie a prostorově nastavitelné kompenzační prvky podporující sebeobsluhu klienta. Dále navazuje Cháněné bydlení, které by mělo být v brzké budoucnosti naší novou sociální službou. Završením všeho je samostatné bydlení v bezbariérovém bytě s využitím terénních sociálních služeb. Do finální fáze však všichni klienti vzhledem ke svým možnostem a schopnostem nedoputují a celý systém na to připravujeme.

C) Vzdělání a pracovní uplatnění (pracovat znamená realizovat se, být aktivní a integrovaný)

I zde je naším cílem vytvoření ucelené metodické řady začínající budováním návyků a dovedností v rámci stávajících služeb, uvažujeme o sociálně terapeutické dílně, pracujeme na nové kvalitě spolupráce s Úřadem práce v oblasti pracovní rehabilitace, hledáme partnery pro spolupráci v oblasti tzv. chráněného pracovního trhu a už nyní spolupracujeme se zaměstnavateli na otevřeném trhu práce.

Zároveň hledáme cesty jak ovlivnit oblast vzdělávání, tedy fázi přípravy na pracovní uplatnění, které je v mnoha případech velmi problematické.

D) Sociální a partnerské vztahy

Zaměřujeme se na pořádání společenských, zájmových i pobytových akcí, postupně budujeme komunitu, která je vlastně takovým chráněným společenským kontaktem. Hmatatelným počinem v této oblasti jsou stavební úpravy v sídle organizace, které vytvořily prostory pro spontánní setkávání klientů, zaměstnanců i návštěvníků organizace. Týká se to zejména klientů našeho Centra denních služeb, kteří ze zavřené místnosti dnes běžně pronikají do společných prostor, které nazýváme Kavárna. Zde obědvají, používají kuchyňku, pracují a běžně se potkávají s pracovníky organizace, kteří mohou pomoci při překonávání ostychu, komunikačních problémů atd.

Součástí tohoto pilíře je pochopitelně naše Intimní poradna. Uvažujeme o rozšíření našich aktivit v oblasti partnerských vztahů a snažíme se zatím v této oblasti vzdělávat a získávat informace.

Aktivně pracujeme s veřejností, zejména prostřednictvím našeho projektu Přisedni si, který má vedle osvěty jeden velmi důležitý cíl, a tím je motivace mladých lidí k dobrovolnictví. A to může přinášet dynamiku právě do sociálních kontaktů, což považujeme za velmi důležité.

V obou posledních pilířích hrají významnou roli naše Zážitkové akce pro klienty, které si rychle získávají velkou oblibu a nám přinášejí mnoho podnětů pro další práci.

E) Volný čas

Náš pátý pilíř má poměrně blízko k tomu čtvrtému, volný čas velmi často znamená sociální a společenské aktivity. Ale může to znamenat také umělecké, sportovní a další aktivity. V této oblasti je naším silným hráčem Bezbariérové divadlo Barka, které zajišťuje tvůrčí bezbariérové prostředí pro nejrůznější kulturní a tvůrčí aktivity. Pustíme se také do práce v oblasti navýšení našich kompetencí v oblasti směrování klientů na organizace, které se zabývají nejrůznějšími formami volnočasových aktivit, a to i těmi, které nejsou primárně určeny pro osoby s postižením.

Do tohoto pilíře spadá i naše vlastní rehabilitačně sportovní aktivita v tělocvičně, kterou na Lize budujeme. Jejím cílem je také pozitivní ovlivnění míry sebeobsluhy prostřednictvím specifických cvičení, které například umožní samostatný přesun do vany, což není pro člověka s postižením ani jednoduché a někdy dokonce ani bezpečné.